انشا در مورد بهار با بارش فکری و اگر نویسی

2
انشا در مورد بهار با بارش فکری و اگر نویسی
4.6 (91.82%) 44 votes

کانال انشا ابتدایی و راهنمایی, [06.10.17 12:34]
انشادرموردبهار
بهارمانندباغی زیباست ومن دراین باغ چنان قدم برمی دارم که انگارهمه چیزتحت
حیطه من است هرجاکه راه می روم همه چیزرازیباودلپذیرمی بینم.
باآمدن بهار وپدیدارشدن شکوفه های رنگارنگ و شکوفه های گلهای شقایق ولاله
برروی تپه ها انگارکه بهشت راروی زمین می بینم ومانندانسان هایی که درزندان
تاریک وسردزمستان به سربرده اند به شوق فراوان ازاین بهشت زمینی استقبال می
کنیم.
ماانسانهاازدیدن بهارشادمان می شویم گویابهاردوباره روحی تازه به ماارزانی
کرده است.سرسبزی بهاروشکوفه های رنگارنگ وجویبارهای روان همچون تابلوی
نقاشی است که همه مارامبهوت خودساخته است وحتی به اندازه ی چشم به هم زدنی
نمی توانیم ازدیدن این زیبایی هادست بکشیم اماافسوس که این زیبایی
هاپایدارنیست وپس ازآن دوباره خزان همچون اسبی باشراره های زرینشروع به
تاخت وتازمی کند.می خواهم ازاین زیبایی هاکه دراین مدت کوتاه پدیدارمی
شونداستفاده ی کاملی رابکنم وخاطره هایی چه بسا شیرین برای خودبه ارمغان
بگذارم.

(نوشته ای از سمیرا احمدی،پایه دوم راهنمایی،آموزشگاه تربیت)
کانال انشا ابتدایی و راهنمایی, [06.10.17 12:34]
باآمدن بهاروزمستان فصل سرماویخبندان می رودومابهاراحس می کنیم.صدای پایش
آنقدرآرام آرم به گوش می رسدکه مامتوجه آمدنش نمی شویم.بهاردراه است.وازقله
هاوکوه هاوجنگل های پربرف می گذردوبه همه ماحتی طبیعت هدیه می دهد.به
درختان لباس سبزوبه گل هاشکوفه وبه آسمان نسیم خوش بهاری وبه زمین هاودشت هاگل.
بهاری که بابوی خوش گلهابه مشام می رسدودرهمه جاصفاوطراوت وشادابی رابه
وجودمی آوردوبانسیم بهاری که ازهمه طرف می وزددرختان وگلهارابه رقص وشادی
درمی آوردودرختان کم کم پربارمی شوند.
وبهاربااین همه نشانه به طبیعت حال وهوای دیگری می بخشد.

همان گونه که بچه هاباآمدن بهاروعیدخوش حال هستندولباس نوبه تن می کنندوهمه
مردم باآمدن این فصل زیباهمان طورکه به خانه های خودصفایی می دهندباید دل
هایشان را که پرازکدورت وناراحتی است پاک کنند و به خانه های دلشان هم صفا
وشادابی دهند.

(نوشته ای از حمیده بلادر،دوم راهنمایی،آموزشگاه تربیت)
کانال انشا ابتدایی و راهنمایی, [06.10.17 12:35]
باز هم نوروز و بهار از راه می رسد و با خود شادابی و نشا ط را بر همگان
هدیه می دهد.

بهار روح طبیعت دوباره آمدو زندگی را به زمین و آسمان هدیه داد

با آمدنش دوباره مرغان سحرگاه برشاخه ها نشستند و آواز شادی سر دادند
دوباره شکوفه ها از روی درختان سر بر آوردند و چشمان خواب آلود خود را
گشودند و با شادی بر حیواناتی که از خواب زمستانی برخاسته بودند لبخند زدند

آری وقتی نگاه می کنیم می بینیم حتی کوهستان هم از این تغییر و تحول خوش
حال است و اشک شوق مانند جویباری از چشمانش جاری است کوهستان ثابت کرد که
آرزوها همیشه دست یافتنی است و دانه های اشکش هم فقط به چشمه حقیقت می پیوندد.

بهار با آمدنش سردی را که زمستان در این مدت به زمین هدیه داده بود دور
کرده و جانی دوباره به آن بخشید

خدایا این زیبایی را برای ما حفظ کن و کمک مان کن که زندگی مان مانند
زمستان بی روح نباشد بلکه به زیبایی و گرمی بهار باشد.

(نوشته مینا کوهکن،پایه سوم راهنمایی،آموزشگاه نجمه)

 

گفتگو ها۲ دیدگاه

پاسخ دهید